Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

  a. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane, przetwarzane i przechowywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy https://printspire.pl/ (zwany dalej “Serwis”).

  b. Serwis zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia i rozwijania oferowanych przez niego usług.

  c. Dane osobowe zbierane przez Serwis są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administrator danych

  a. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest: Easy Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca siedzibę pod adresem ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem 0000716356, posiadająca NIP: 1182164729, REGON: 369376133 oraz adres e-mail: kontakt@printspire.pl (zwany dalej “Administrator”).

 3. Cel zbierania danych osobowych

  a. Dane osobowe są wykorzystywane w celu:

     I. rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

     II. umożliwienia logowania do Serwisu,

     III. realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

     IV. realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji np. faktur, formularzy zamówień, dokumentacji technicznej itp.

     V. komunikacji z Użytkownikiem (np. za pomocą livechatu, telefonu, adresu e-mail lub formularza kontaktowego),

     VI. wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody przez Użytkownika),

     VII. prowadzenia systemu komentarzy,

     VIII. świadczenia usług społecznościowych,

     IX. promocji oferty Administratora,

     X. marketingu, remarketingu, afiliacji,

     XI. personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

     XII. przeprowadzenia działań analitycznych i statystycznych,

     XIII. windykacji należności,

     XIV. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

  b. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

  c. Zakres danych przetwarzanych może się różnić w zależności od usługi, którą wybierze Użytkownik.

 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

  a. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwa i NIP firmy, którą reprezentuje.

  b. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  kurierzy
  operatorzy pocztowi
  operatorzy płatności
  upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  ​​​​​​​
  a. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
  ​​​​​​​
     I. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

     II. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
  ​​​​​​​
  b. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
  ​​​​​​​
 6. Udostępnianie danych osobowych
  ​​​​​​​
  a. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, a także podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak firmy obsługujące e-płatności, firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe oraz kancelarie prawne.

  b. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  ​​​​​​​
 7. Prawa Użytkowników
  ​​​​​​​
  a. Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  ​​​​​​​
     I. dostępu do treści swoich danych osobowych,

     II. ich sprostowania,

     III. usunięcia,

     IV. ograniczenia przetwarzania,

     V. przenoszenia,

     VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     VII. cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  ​​​​​​​
   b. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres e-mail: kontakt@printspire.pl.

  c. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

  d. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
  ​​​​​​​
 8. Pliki cookies
  ​​​​​​​
  a. Serwis wykorzystuje pliki cookies – zarówno sesyjne, jak i stałe, oraz pliki pochodzące od podmiotów trzecich.

  b. Zbieranie plików cookies jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

  c. Użytkownik może samodzielnie określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
  ​​​​​​​
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  ​​​​​​​
  a. Dane Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w taki sposób, aby jakiekolwiek decyzje były podejmowane wobec Użytkowników.

  b. Dane Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferty, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkowników zgody na takie przetwarzanie.
  ​​​​​​​
 10. Postanowienia końcowe
  ​​​​​​​
  a. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, z zastrzeżeniem, że prawa Użytkowników nie zostaną naruszone.

  b. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

  c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego.