Regulamin sklepu internetowego printspire.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  a. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://printspire.pl/.

  b. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://printspire.pl/ jest prowadzony przez EASY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, posiadającą numer NIP: 1182164729 oraz numer REGON: 36937613300000. Działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem UL. HOŻA 51, 00-681 WARSZAWA.

  c. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określając zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

  d. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania jego postanowień w momencie składania zamówienia.

  e. W godzinach 8:00-16:00 Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą poprzez telefon: 534 218 578 oraz adres e-mail: kontakt@printspire.pl.

  f. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące celów, podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, a także informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

  g. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest również dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy lub wypełnienie obowiązków ustawowych Sprzedawcy).

  h. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie Sklepu Internetowego.
 2. DEFINICJE

  a. Sprzedawca: Osoba fizyczna lub prawna prowadząca sklep internetowy pod adresem https://printspire.pl/.

  b. Klient: Osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług sklepu internetowego pod adresem https://printspire.pl/.

  c. Dzień roboczy: Dni od poniedziałku do piątku, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy.

  d. Formularz rejestracji: Elektroniczny formularz umożliwiający Klientowi utworzenie konta w sklepie.

  e. Formularz zamówienia: Interaktywny formularz dostępny na stronie sklepu umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia.

  f. Koszyk: Wirtualne miejsce, gdzie zbierane są wybrane produkty przed złożeniem zamówienia.

  g. Zamówienie: Zlecenie zakupu produktów w sklepie internetowym złożone przez Klienta.

  h. Konto: Indywidualne konto użytkownika w sklepie internetowym, umożliwiające dostęp do historii zamówień i innych funkcji.

  i. Produkt: Towar lub usługa oferowana w sklepie internetowym pod adresem https://printspire.pl/.

  j. Umowa sprzedaży: Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w wyniku złożenia zamówienia.

  k. Newsletter: Regularne elektroniczne wiadomości zawierające informacje o nowościach, promocjach i innych treściach związanych ze sklepem.

  l. Dane osobowe: Informacje dotyczące Klienta, które umożliwiają jego identyfikację.

  m. Polityka prywatności: Dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityce prywatności w sklepie.

  n. Prawo odstąpienia: Prawo Klienta do odstąpienia od umowy w określonym terminie.

  o. Reklamacja: Formalne zgłoszenie Klienta dotyczące produktu wadliwego lub niezgodnego z umową.

  p. Zwrot: Procedura zwracania produktu przez Klienta do Sprzedawcy.

  q. Przesyłka: Dostawa fizyczna produktu do Klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty.

  r. Płatność online: Forma dokonania płatności za produkty za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych.

  s. Warunki rabatów/promocji: Zasady stosowania obniżek cen lub promocji na produkty.

  t. Warunki gwarancji: Zasady dotyczące gwarancji na produkty oferowane przez Sprzedawcę.

  u. Czas realizacji zamówienia: Określony czas przygotowania i dostarczenia zamówienia.

  v. Obszar dostawy: Określenie miejsc, do których sklep dostarcza produkty.

  w. Ochrona własności intelektualnej: Zasady dotyczące praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej związanych z treściami lub produktami w sklepie.

  x. Korzyści z newslettera: Informacje o korzyściach i treściach dostarczanych subskrybentom newslettera.

  y. Kontakt z obsługą klienta: Sposoby kontaktu z obsługą klienta, takie jak adres e-mail czy numer telefonu.

 3. USŁUGI W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

  a. W sklepie internetowym https://printspire.pl/ dostępne są następujące usługi elektroniczne:

     I. Konto, z którego korzystanie możliwe jest po dokonaniu rejestracji

     II. Formularz zamówienia

   b. Wymagania techniczne

     I. Aby poprawnie korzystać ze Sklepu Internetowego, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

       1. Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu.

       2. Dostęp do poczty elektronicznej.

       3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, respektując prawa autorskie i własność intelektualną zarówno Usługodawcy, jak i osób trzecich. Ponadto, obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

       4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych został wskazany w punkcie 10. Regulaminu.

 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego w Sklepie Internetowym.

  b. Cena Produktu, widoczna na stronie Sklepu Internetowego, jest podana w polskich złotych i zawiera wszelkie obowiązujące podatki. Łączna cena wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy oraz inne koszty, zostają ujawnione Klientowi w trakcie procesu składania Zamówienia, włącznie z chwilą wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  c. Klient nie jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie w celu złożenia Zamówienia.

  d. Zamówienia w Sklepie można składać w trybie całodobowym za pomocą Formularza zamówienia.

  e. Realizacja Zamówień przez Sprzedawcę odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  f. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 16:00, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane od najbliższego dnia roboczego.

  g. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wiadomość e-mailową, która zawiera:

     I. Informacje o zamówionych Produktach.

     II. Dane rozliczeniowe.

     III. Dane do dostawy.

  h. Z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mailowej, o której mowa w punkcie 7, zawierana jest Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  i. W ramach realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do dołączenia do przesyłki dowodu sprzedaży, który zawiera informacje dotyczące dokonanej transakcji.

 5. TERMINY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  a. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za produkt:

     I. Przelew na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S. A., numer rachunku: 93 1090 1030 0000 0001 3602 8612

     II. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

  PayU S.A. – spółka z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

  Montonio Finance UAB – litewską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym 305205122, z siedzibą przy: Konstitucijos 7, Wilno, Litwa, posiadającą licencję instytucji płatniczej nr LB002007 wydaną przez Bank Litwy.

  b. Terminy płatności

  ​​​​​​​   I. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  a. ​​​​​​​Koszty dostawy Produktu do Klienta są ustalane zgodnie z obowiązującymi stawkami i warunkami, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje dotyczące kosztów dostawy (w tym opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w sekcji “Koszty dostawy” oraz są dostępne podczas procesu składania Zamówienia, włącznie z chwilą wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  b. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  c. Sprzedawca oferuje Klientowi różne sposoby dostawy lub odbioru Produktu, w tym:

     I. ​​​​​​​Przesyłka kurierska.

     II. Przesyłka paletowa.

     III. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: UL. HOŻA 51, 00-681 WARSZAWA, możliwy po uprzednim ustaleniu dnia oraz godziny między stronami.

  d. ​​​​​​​Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1 miesiąca, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Jeśli Produktów jest kilka z różnymi terminami dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z nich, nieprzekraczający jednak 1 miesiąca, chyba że, z uwagi na personalizację zamówienia, strony ustaliły inaczej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta wyznacza się na:

     I. ​​​​​​​W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  e. ​​​​​​​Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 1 miesiąca, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Jeśli Produktów jest kilka z różnymi terminami gotowości do odbioru, terminem gotowości jest najdłuższy z nich, nieprzekraczający jednak 1 miesiąca. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo powiadomiony przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podanego podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru wyznacza się na:

  ​​​​​​​   I. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności elektronicznej- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  f. ​​​​​​​W przypadku zleceń indywidualnych, koszt, czas realizacji oraz sposób dostawy są szczegółowo opisane w oddzielnym dokumencie, stanowiącym Ogólne Warunki Umowy [OWU].
  ​​​​​​
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  a. ​​​​​​​Niniejszy Punkt 7 dotyczy wyłącznie Zamówień zrealizowanych na rzecz Klientów będących konsumentami, które to Zamówienia dotyczą Towarów prefabrykowanych, gotowych (tj. niepodlegających jakiejkolwiek personalizacji na rzecz Klienta) i zostały złożone na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki. Punkt ten nie dotyczy:

     I. ​​​​​​​Zamówień złożonych w lokalu przedsiębiorstwa Spółki;

     II. Zamówień zrealizowanych na rzecz Klientów będących przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem Punktu 7.e poniżej;

     III. Zamówień dotyczących Towarów nie prefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     IV. Zamówień dotyczących świadczenia usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

     V. Zamówień objętych wyłączeniami, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.

  ​​​​​​​b. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Spółki przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie z podpisem konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres kontakt@printspire.pl lub w oryginale pocztą na adres Spółki: UL. HOŻA 51, 00-681 WARSZAWA.

  W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Spółka niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia.

  c. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

  d. Odstąpienie od umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy, Spółka zwraca Klientowi otrzymaną cenę zakupu Towaru oraz koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie lub konieczne jest zastosowanie innego rozwiązania.

  e. Postanowienia niniejszego Punktu 7, w zakresie Zamówień o których mowa w Punkcie 7.a, stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  f. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Klient powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup.

  g. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem, korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  h. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

  i. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Spółkę).

  j. Klient, który korzysta z prawa odstąpienia, ma obowiązek zwrócić Towar Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  k. Sprzedawca nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem.

  l. Akceptując treść niniejszego regulaminu, Klient potwierdza, że został poinformowany o prawie odstąpienia oraz o warunkach i zasadach odstąpienia.
  ​​​
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  a. ​​​​​​​Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Klienta niebędącego konsumentem (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w Punkcie 8d poniżej), jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  b. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach Rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.

  c. Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta (zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy), w szczególności w następujących przypadkach:

  ​​​​​​​   I. w przypadku gdy wada Towaru powstała w wyniku lub w związku z niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru;

     II. w przypadku gdy wada Towaru powstała w związku z działaniem siły wyższej;

     III. w przypadku gdy wada Towaru powstała w związku z nieprawidłowym zamontowaniem Towaru przez Klienta;

     IV. w przypadku gdy wada Towaru powstała po dostarczeniu Towaru do Klienta.

  ​​​​​​​d. Wobec treści art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, Punkt 10.2 i 10.3 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  e. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zamówienia wynikający ze zdarzeń niezależnych od Spółki (np. brak dostępnych materiałów na rynku, wypadek przy pracy, kradzież sprzętu). W takim wypadku, Spółka jest zobowiązana wyłącznie do zwrotu Klientowi otrzymanej ceny lub części ceny.

  f. Z chwilą wydania Towaru, na Klienta przechodzą wszystkie korzyści i ciężary związane z towarem, a także ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru.
  ​​​​​​​​​​​​​
 9. GWARANCJA

  ​​​​​​​a. Spółka udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzedawane Towary prefabrykowane.

  b. W razie wątpliwości co do charakteru Towaru, Spółka samodzielnie ustala czy dany Towar jest Towarem prefabrykowanym, a tym samym czy Towar jest objęty gwarancją.

  c. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostarczenia Towaru do Klienta. Celem zachowania terminu gwarancji, Klient powinien zgłosić reklamację w okresie gwarancji. Reklamacje zgłoszone po terminie gwarancji, nawet w przypadku gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji, nie będą rozpatrywane z uwagi na upływ terminu.

  d. Gwarancja dotyczy zarówno sprzedaży dokonanych na rzecz Klientów będących konsumentami, jak i na rzecz pozostałych Klientów.

  e. W ramach gwarancji, Spółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru istniejące w chwili dostarczenia Towaru do Klienta i ujawnione w ciągu 12 miesięcy od tej chwili. Gwarancja nie obejmuje, w szczególności wad powstałych po wydaniu Towaru oraz wad powstałych wskutek:

  ​​​​​​​   I. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Towaru;

     II. nieprawidłowego doboru Towaru do warunków użytkowania;

     III. nieprawidłowego montażu lub konserwacji;

     IV. napraw lub ingerencji dokonanych przez Klienta bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Spółki lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Spółkę;

     V. działania siły wyższej.

  f. Klient uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Towaru, określonych przez Spółkę.

  g. Do przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji, na podstawie gwarancji, niezbędne jest dostarczenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru w Spółce.

  h. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Towar, w przypadku stwierdzenia modyfikacji Towaru lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

  i. Spółka udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Przemieszczenie Towaru poza granice Polski skutkuje utratą gwarancji.

  j. Spółka nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Klienta w wyniku awarii lub niesprawności Towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Towaru ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Towarem.

  k. W ramach gwarancji, Klient może żądać zwrotu ceny za Towar, wymiany Towaru na wolny od wad albo naprawy wadliwego Towaru. Wybór roszczenia należy do Klienta.

  l. Koszty przesłania Towaru od Klienta do Spółki, w ramach gwarancji, pokrywa Spółka. Koszt wysyłki powinien być uzasadniony ekonomicznie i dostosowany do rodzaju Towaru.

  m. Po udzieleniu świadczeń gwarancyjnych, Klient może odebrać Towar w siedzibie Spółki. Jeżeli Klient chce, aby Towar został dostarczony w wskazanego przez niego miejsce, to pokrywa on koszty dostarczenia Towaru do tego miejsca.

 10. ​​​​​​​REKLAMACJE

  a. ​​​​​​​Klienci, w związku z odpowiedzialnością Spółki na podstawie Punktów 8 i 9 powyżej, w granicach odpowiedzialności wyznaczonych przez te Punkty, mogą składać reklamacje z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://printspire.pl/zwroty-i-reklamacje lub poprzez wysłanie reklamacji na adres siedziby Spółki.

  b. Zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  ​​​​​​​
     I. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

     II. żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji i sposobu naprawienia szkody przez Spółkę;

     III. danych kontaktowych składającego reklamację,

     IV. danych Zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  c. ​​​​​​​Spółka indywidualnie rozpatrzy każdą reklamację. W odpowiedzi na reklamację, Spółka wskaże adres na który należy wysłać zwracany Towar.

  d. ​​​​​​​Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Spółki (jeżeli konieczne jest bezpośrednie sprawdzenie Towaru) i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (np. w formie wiadomości e-mail).

  e. Zalecane jest, aby Towar zwracany w związku z reklamacją, był zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku braku oryginalnego opakowania, należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

  f. Zwrot płatności dokonywany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie lub konieczne jest zastosowanie innego rozwiązania.

 11. ​​​​​​​OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  ​​​​​​​a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Spółka informuje, że:

     I. ​​​​​​​administratorem danych osobowych Klienta jest Easy Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716356;

     II. dane osobowe Klienta będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO, przetwarzane w związku z:

       1. ​​​​​​​zawarciem i wykonywaniem Umowy Sprzedaży;

       2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, jako administratorze danych, w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji tj. faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych;

       3. wyrażoną zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

     III. ​​​​​​​dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, omówionych w Punkcie 11.a.II.

  ​​​​​​​b. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży i jej wykonania.

  c. Klient posiada prawo do:

     I. ​​​​​​​dostępu do swoich danych osobowych;

     II. sprostowania swoich danych osobowych;

     III. usunięcia swoich danych osobowych;

     IV. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

     V. przenoszenia swoich danych osobowych.

  d. ​​​​​​​Niezależnie od powyższego, Klientowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.

 12. ​​​​​​​POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  a. ​​​​​​​Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

  b. Spółka może zmieniać niniejszy Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają warunki sprzedaży obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

  c. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 30.08.2023 roku